Статут банку даних про гнізда і кладки птахів України

Банк даних про гнізда і кладки птахів України (далі Банк гнізд) створений з метою накопичення даних про гніздову екологію птахів, координації досліджень у цій галузі орнітології та повноцінного обміну інформацією між фахівцями. Подібні банки функціонують у світі з 1939 року. Думка про створення Банку гнізд в Україні вперше ухвалена на Першій нараді орнітологів Західної України (Тернопіль, 1984).

1. ЧЛЕНСТВО.
1.1. Діяльність Банку гнізд ґрунтується на добровільних вкладах осіб, які зобов'язуються записувати потрібні відомості про знайдені ними гнізда та кладки птахів на спеціальних картках.
1.2. Вкладниками Банку гнізд можуть бути всі особи, зацікавлені у спостереженнях за птахами і здатні безпомилково визначати видову належність гнізда чи кладки.
1.3. Кожен бажаючий, вносячи посильний вклад до Банку гнізд, зобов'язаний при цьому не завдавати шкоди природі.
1.4. Банк гнізд гарантує кожному вкладникові авторство та недоторканість інформації, без його згоди.

2. КЕРІВНИЦТВО.
2.1. Керівництво (прийняття, впорядкування, зберігання та видача в користування карток) здійснюється куратором Банку гнізд або його довіреною особою, з відома або під безпосереднім контролем самого куратора,
2.2. Куратор Банку гнізд обирається на звітно-виборних зборах Західноукраїнського орнітологічного товариства (далі ЗУОТ) терміном на 4 роки.
2.3. У кінці кожного гніздового сезону куратор складає річний звіт про діяльність та здобутки Банку гнізд протягом року і звітується на річних борах ЗУОТ.

3. ЗБЕРІГАННЯ ТА КОНТРОЛЬ.
3.1. Банк гнізд зберігається в офісі ЗУОТ або приміщенні визначеному Радою ЗУОТ, де забезпечується недоступність інформації для сторонніх осіб.
3.2. Повну відповідальність за збереження даних Банку гнізд несе куратор.
3.3. Усі відомості про надходження та видачу даних вносяться у спеціальний журнал.
3.4. Контроль за діяльністю Банку гнізд здійснює Ревізійна комісія ЗУОТ.
3.5. На вимогу не менш як трьох вкладників може бути порушене питання про перевірку (ревізію) стану матеріалів або дальності керівництва Банку гнізд.

4. КОРИСТУВАННЯ.
4.1. Вкладник має право користуватися заповненими ним картками після подачі звичайної письмової заяви.
4.2. Право користування даними Банку гнізд для довідок, без наступного їх публікування, має кожен вкладник.
4.3. Право користуватися повним об'ємом даних Банку гнізд для опрацювання і публікування має лише колектив авторів-вкладників, частка яких на час запиту становить не менше 80% усієї інформації Банку гнізд.
4.4. Вкладних Банку гнізд має право використовувати всі відомості про вид або групу видів у випадку, коли його особистий вклад становить не менше 25% даних Банку гнізд.
4.5. Запит вкладника на використання всієї інформації про вид або групу видів у випадку, коли його особистий вклад до Банку про цей вид або групу видів становить менше 25% задовольняється лише у виключних випадках (див п. 4.6. даного Статуту) за згодою Ради ЗУОТ.
4.6. Вкладник, який бажає скористатися даними інших вкладників Банку гнізд, подає письмову заяву куратору з їхніми резолюціями про те, що вони не проти використання даних з карток, авторами яких вони є.
4.7. Матеріали Банку гнізд видаються у користування лише на обмежений термін, залежний від обсягу роботи. Термін узгоджується користувачем і куратором на початку співпраці і записується у журнал реєстрацій.
4.8. При використанні даних Банку гнізд для публікацій посилання на нього та авторів спостережень є обов’язковим у всіх випадках.
4.9. Повідомлення про знахідки гнізд видів птахів нових для фауни України або тих, які підлягають контролю Орнітофауністичної комісії, без позитивного рішення останньої прийматися не будуть.
4.10. Повну відповідальність за втрачені картки несе користувач-замовник. У випадку втрати ним картки (карток), з нього стягується штраф у розмірі 10 гривень за кожну втрачену картку. На штрафника також лягає уся турбота за відновлення втрачених карток у Банку гнізд. Інакше він втрачає усі права користувача Банку гнізд.
4.11. При порушенні будь-якого з наведених вище пунктів і спричиненні моральної шкоди будь-кому з інших вкладників Банку гнізд, винуватець позбавляється права користування Банком гнізд без права повернення його особистих матеріалів.
4.12. Рішення про позбавлення членства у Банку гнізд приймається Радою ЗУОТ і затверджується загальними Зборами ЗУОТ переважною більшістю голосів.
4.13. Куратор дає довідку на вимогу вкладника Банку гнізд про стан його вкладів.
4.14. Матеріали, вкладені в Банк гнізд, поверненню не підлягають.
4.15. Вкладник може добровільно вийти з членства в Банку гнізд шляхом подання заяви. При цьому його картки йому не повертаються.

5. ЗАПОВНЕННЯ КАРТОК.
5.1. Відомості про знахідки гнізд птахів записуються на спеціальних картках.
5.2. На кожне знайдене гніздо заповнюється окрема картка. Допускається заповнення однієї картки на колонію одного виду, якщо неможливо обстежити окремі гнізда.
5.3. Картки не заповнюються на старі минулорічні гнізда, а також при виникненні сумніву у визначенні виду птаха господаря гнізда.
5.4. Картка заповнюється в той день, коли проведено спостереження. Запис здійснюється кульковою або авторучкою, розбірливим почерком, без виправлень і закреслень.
5.5. У розділі "Вид птаха" - друкованими літерами (краще іншим кольором) вказується наукова (латинська) назва птаха господаря гнізда, після якої може подаватись українська чи місцева назва.
5.6. У розділі "Дата" день місяця пишеться цифрою, місяць - словом, рік - цифрою повністю.
5.7. У розділі "Місце знаходження" вказується назва найближчого населеного пункту, район, область відповідно до сучасного адміністративно-територіального поділу. Доцільно вказувати також географічну назву району.
5.8. У розділі "Стація" (іншими словами біотоп) описується місцевість, де знайдене гніздо (волога лука, листяний ліс, міський парк тощо), а також розміщення гнізда у стосунку до стації (на окраїні стації, на межі двох стацій чи в середині однієї) та характер і силу антропогенної дії на стацію.
5.9. У розділі "Місце знаходження і гнізда" вказується розташування гнізда: на землі, в дуплянці, на гілці дерева тощо. Якщо гніздо розміщене на кущі чи дереві – вказується вид цієї рослини, а якщо визначите важко, то потрібно вказати хоча б тип породи: листяні, хвойні. Якщо гніздо знайдене на землі, то також вказується серед яких предметів, рослинності і який її загальний стан (густота, висота, фаза вегетації тощо).
5.10.Урозділі "Розміщення гнізда і його будова" записується спосіб розміщення (у розгалуженні стовбура, на бічній гілці, на пеньку тощо) та висота розміщення відносно поверхні землі або води. Висота розміщення вимірюється сантиметрами від землі до верхнього краю гнізда відкритогнізних птахів або до нижнього краю льотка дія гнізд закритого типу, дупла чи дуплянки. Для гнізд розташованих не вище 2,5 м слід проводити виміри з точністю до 10 см, від 2,5 до 6 м - з точністю до 50 см, вище 6 м - до 100 см.
5.11. У розділі "Матеріал гнізда" при описуванні гніздового матеріалу бажано вказувати не лише його якісний склад, але й кількісне співвідношення складників (найкраще у відсотках або принаймні загальною оцінкою: багато, мало, окремі вкраплення, половина об'єму тощо).
5.12. Розміри невеликих і акуратних гнізд слід проводити з точністю до 1 см, а великих - до 10 см.
5.13. Бажано робити схематичний рисунок місця знаходження та розміщення гнізда.
5.14. Стадії насидження яєць визначаються у випадку необхідності (дослідник спеціально займається гніздовою біологією, фенологією тощо) методом плавучості їх у воді й поділяються на: свіжознссені, злегка насиджені, сильно насиджені і стадія вилуплення пташенят (T. Wesołowski.Kartoteka gniazd i lęgów (Instrukcja dla współpracowników). Wrocław,1986). При цьому вказується, що стадія насидженості визначена методом плавучості.
5.15. Кількість яєць і пташенят записується лише тоді, коли вони точно пораховані.
5.16. Виміри яєць необхідно проводити тільки спеціальним інструментом - штангенциркулем, бажано з точністю до 0,1 мм.
5.17. Вагу рекомендується подавати тільки для достовірно свіжознесених яєць.
5.18. При описуванні пташенят у першу чергу слід вказувати ступінь розвитку пір'яного покриву.
5.19. При кільцюванні на гнізді пташенят і дорослих птахів у розділі "Примітки" слід вписати серію та номери кілець.
5.20. Свої прізвища автори спостережень записують чітко в кінці карток, вказують ініціали й обов’язково ставлять підписи, що стверджують авторство.
5.21. Свої картки вкладники зобов’язані подавати до Банку гнізд посортованими у систематичному порядку, бажано до початку листопада поточного року. До впорядкованих таким чином карток, вкладники також додають список видів птахів (на які заповнені картки) з вказанням навпроти кожного виду кількості заповнених карток та загальної суми усіх карток. На цьому списку також вказується прізвище та ставиться власноручний підпис вкладника.

Немає коментарів:

Дописати коментар