Ф

 1. Фактори загроз біорізноманіттю заповідних територій Українських Карпат, Розточчя та Західного Полісся [текст]: моногр. / [Й. В. Царик, І. М. Горбань, О. С. Решетило, І. В. Дикий, О. Р. Іванець, В. В. Лєснік, А. Т. Затушевський, К. М. Назарук, І. В. Шидловський, О. С. Костюк, О. В. Кусьнєж, О. І. Горбань, І. С. Хамар]. – [за ред. Й. В. Царика]. – Львів: СПОЛОМ, 2016. – С. 120.
 2. Фауністичне різноманіття стариць річки Західний Буг / [Царик Й. В., Дикий І. В., Савицька О. М., Хамар І. С., Назарук К. М., Решетило О. С., Думич О. Я., Шидловський І. В., Горбань І. М., Лєснік В. В., Кусьнеж О. В., Затушевський А. Т. ] /  за ред. Царика Й. В. – Львів: СПОЛОМ, 2014. – 124 с. : іл., табл.
 3. Федевич Ю. М., Горбань И. М. Зимовки скворцов в западных областях Украины // Орнитология, 1987. – Вып. 22. – С. 220. (звірено з оригіналом)
 4. Федоренко А. П. Ядохимикаты и куропатки // Охота и охот. хоз., 1962. – № 2. – С. 21-22. (цитування з різних джерел)
 5. Федоренко А. П. Нові та маловідомі для фауни УРСР види пухоїдів роду Menacanthus Neumann, 1912, Mallophaga, Menacanthus з горобиних птахів // Зб. праць зоол. музею, 1971. – Вип. 34. – С. 30-37. (цитування з різних джерел)
 6. Федоренко А. П. Матеріали до фауни пухоїдів Mallophaga синантропних видів птахів УРСР // Паразити, паразитози та шляхи їх ліквідації. – Київ, 1972. – Вип. 2. – С. 215-222. (цитування з різних джерел)
 7. Федоренко А. П. К вопросу о зараженности пухоедами воробьиных птиц Украины // Вестн. зоол., 1974. – № 1. – С. 11-17. (цитування з різних джерел)
 8. Федоренко А. П. Материалы к фауне пухоедов воробьиных птиц Украины. Сообщение 1. Подотряд Amblicera // Паразиты и паразитозы жив. и человека. – Киев, 1975. – С. 263-270. (цитування з різних джерел)
 9. Федоренко А. П., Болденков С. В. Дрофа на Украине и пути ее сохранения // Вестн. зоол., 1983. – № ?. – С. 34-38. (цитування з різних джерел)
 10. Федоренко А. П., Рогатко І. В. Забезпеченість збереження генофонду рідкісних видів наземних хребетних у Карпатському державному природному національному парку // Нац. парки, їх багатофункц. знач. і пробл. охор. прир. – Яремча, 1990. – С. 96-97. (цитування з різних джерел)
 11. Федоренко А. П., Рогатко И. В., Бутейко Т. П. Редкие виды наземных позвоночных Шацкого государственного природного национального парка и их изучение // Вопр. экол. и мелиор. заболоч. земель. – Луцк, 1991. – С. 14-15. (цитування з різних джерел)
 12. Федоренко И. А., Сребродольская Н. И. К фауне пухоедов болотных и водоплавающих птиц Западного Полесья // Пробл. паразитологии. – Киев, 1963. – С. 308-309. (цитування з різних джерел)
 13. Федоренко И. А., Харамбура Я. И. Новый вид рода Menacanthus Neumann (Mallophaga, Menoponidae) – паразит горного конька // Вестн. зоол., 1980. – № 2. – С. 84-87. (звірено з оригіналом)
 14. Федоренко И. А., Харамбура Я. И., Ахметзянова Н. М. О подвидах Manacanthus vistulanus Eichl. at Zlot. (Mallophaga, Amblycera, Menoponidae) // Вестн. зоол., 1980. – № 4. – С. 92-95. (цитування з різних джерел)
 15. Ференц А. А., Делеган И. В. Основные направления фаунистических исследований в заповеднике “Росточье” // Охр. лесных экосистем. – Львов, 1986. – С. 198-199. (цитування з різних джерел)
 16. Фесенко Г. В. Анализ результатов учетов численности черного аиста (Ciconia ciconia) в Украине // Праці Укр. орнітол. тов., 1996. – Т. 1. – С. 208-215. (звірено з оригіналом)
 17. Фесенко Г. В., Бокотей А. А. Анотований систематичний список українських наукових назв птахів фауни України. – Київ-Львів, 2000. – 44 с. (звірено з оригіналом)
 18. Фесенко Г. В., Бокотей А. А. Анотований список українських наукових назв птахів фауни України (друге видання). – Київ-Львів, 2002. – 44 с.
 19. Фесенко Г. В., Бокотей А. А. Птахи фауни України. – Київ, 2002. – 416 с.
 20. Фесенко Г. В., Бокотей А. А. Перелік українських наукових назв птахів фауни України // А. І. Гузій. Просторово-типологічна організація населення птахів лісостанів західного регіону України. – Житомир, 2006. – С. 406-431.
 21. Фесенко Г. В., Бокотей А. А. Анотований список українських наукових назв птахів фауни України (з характеристикою статусу видів). – Київ-Львів, 2007. – 112 с.
 22. Фесенко Г.В., Бокотей А.А. Лелека чорний Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) // Червона книга України. Тваринний світ. – Київ, 2009. – С. 405.
 23. Фесенко Г. В., Шидловський І. В. Зоогеографічні особливості поширення птахів. Частина 1. Нотогейська і Неогейська суші // Біологічні студії / Studia Biologica. – 2012. – Т. 6, № 3. – С. 197–222.
 24. Фесенко Г. В., Шидловський І. В. Зоогеографічні особливості поширення птахів. Частина 2. Палеогейська і Арктогейська суші // Біологічні студії / Studia Biologica. – 2013. – Т. 7, № 1. – С. 205-226.
 25. Фогел Й. Ю. Наслідки діяльності регіональної робочої групи по лелеках // Орнітофауна зах. обл. України та пробл. її охор. – Луцьк, 1990. – С. 120-121. (звірено з оригіналом)

Немає коментарів:

Дописати коментар